Znajdujesz się na: Strona główna »Nauka, Kursy »inne szkolenia » PROFESJONALNY PRACOWNI...
Treść ogłoszenia
Opis:

Profesjonalny pracownik biurowy z elementami kadr i płac i księgowości
Tryb:
RANNY: PONIEDZIAŁEK, WTOREK, ŚRODA OD 10.00 DO 16.00

25.02.2019 - 27.03.2019
120h (1h=45min) 2500zł

PROGRAM:

Funkcjonowanie firmy: 1h
Formy prawne przedsiębiorstw
Formy prawno-organizacyjne przedsiębiorstw i różne sposoby rozliczania

Zakładanie działalności gospodarczej: 4h
Podstawy i procedury prawne z zakresu zakładania i funkcjonowania firmy
Obowiązki związane z zakładaniem działalności gospodarczej
Wypełnianie dokumentów związanych z rejestracją działalności gospodarczej

Dokumenty księgowe: 1h
Rodzaje dokumentów księgowych
Elementy dokumentu księgowego
Sporządzanie dokumentów księgowych

Zobowiązania podatkowe-podatek od wartości dodanej (VAT): 2h
Pojęcie podatnika VAT i zasady rejestracji. Deklaracja VAT-R
Ogólna zasada rozliczania podatku należnego i naliczonego
Czynności opodatkowane, rodzaje stawek VAT i zasady ich ustalania
Ewidencja dla celów podatku VAT
Rejestr sprzedaży
Rejestr zakupów

Zobowiązania podatkowe-podatek od osób fizycznych Podatkowa księga PKPiR: 8h

Rodzaje dokumentów księgowych oraz ich ewidencja w podatkowej książce przychodów i rozchodów
Dokumenty zakupu i sprzedaży
Dokumenty wewnętrzne
Sposób prowadzenia ewidencji księgowej
Kolumny PKPiR
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Podatek progresywny
Podatek liniowy
Zamkniecie miesiąca
Zamknięcie roku
Ewidencja obrotu magazynowego w PKPiR – okresowe ustalanie stanu zapasów
Zamknięcie okresu rozliczeniowego z uwzględnieniem inwentaryzacji

Wynagrodzenia i inne formy zatrudniania pracowników: 4h
Sporządzanie listy płac
Wyliczanie umów zleceń
Wyliczanie umów o dzieło

Ubezpieczenia społeczne oraz obowiązki pracodawcy i płatnika wobec ZUS i Urzędu Skarbowego: 4h
Regulacje prawne ubezpieczeń społecznych w Polsce
Rodzaje ubezpieczeń obowiązkowych i dobrowolnych
Podstawa wymiaru ubezpieczeń
Zasady rozliczeń z ZUS
Deklaracje zgłoszeniowe ZZA, ZUA
Deklaracje rozliczeniowe DRA, RCA, RZA, RSA
Kartoteka przychodów pracownika
Deklaracje PIT4R i PIT 11

Klasyfikacja i charakterystyka składników majątku i źródeł ich finansowania: 2h
Szczegółowa charakterystyka aktów (trwałe i obrotowe)
Szczegółowa charakterystyka pasywów (kapitały własne i obce)
Bilans: 2h
Pojęcie i wymogi formalne
Zasady sporządzania
Zasady bilansowe
Operacje gospodarcze: 2h
Definicje zdarzenia gospodarczego i operacji gospodarczej - różnice
Rodzaje operacji gospodarczych
Dokumentacja operacji gospodarczych- dowody księgowe (rodzaje i ich wypełnianie)
Konto księgowe: 2h
Definicja i istota konta księgowego (konto teowe)
Składniki konta księgowego (strony konta,saldo początkowe, saldo końcowe,obroty)
Konta aktywów i pasywów - zasady działania
Otwieranie podwójnego, zamykanie kont
Zasada podwójnego zapisu na kontach

Zestawienie obrotów i sald, jako narzędzie sprawdzania poprawności księgowań (zasady funkcjonowania i sporządzania): 4h

Podatek VAT: 2h
Idea podatku od wartości dodanej (VAT)
Pojęcie podatnika VAT i zasady rejestracji
Deklaracja VAT 7 i VAT -7K
Ogólna zasada rozliczania podatku należnego i naliczonego
Zasada księgowania na kontach księgowych, przeksięgowanie VAT-u na koniec miesiąca
Czynności opodatkowane, rodzaje stawek VAT i zasady ich ustalania
Zwolnienia z VAT -podmiotowe i przedmiotowe
Faktury VAT
Zasady sporządzania faktur VAT
Ewidencja dla celów podatku VAT
Rejestr sprzedaży
Rejestr zakupów
Ustalanie daty dokonywania odliczeń podatku VAT
Zasady i terminy sporządzania deklaracji (miesięcznej lub kwartalnej)
Ustalanie kwot do zapłaty
Konta wynikowe: 1h
Zasady funkcjonowania kont wynikowych
Wynik finansowy
Kategorie wpływające na wynik finansowy - przychody i koszty

Kategorie przychodów i kosztów: 5h
Szczegółowa charakterystyka przychodów
Szczegółowa charakterystyka i klasyfikacja kosztów
Zasady ustalania wyniku finansowego
Rachunek zysków i strat w zarysie ogólnym

Koszty wg zespołu 4: 8h
Szczegółowa klasyfikacja i charakterystyka kosztów
Zasady ustalania wyniku finansowego wg kont zespołu 4
Rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym

Koszty wg zespołu 5: 4h
Szczegółowa klasyfikacja i charakterystyka kosztów
Zasady ustalania wyniku finansowego wg kont zespołu 5
Rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym

Zajęcia komputerowe: PŁATNIK: 8h
Wprowadzenie płatnika do rejestru płatników
Kartoteka płatnika
Wprowadzanie danych ubezpieczonych
Kartoteka ubezpieczonego
Zgłoszenie ubezpieczonych do ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych zgłoszenie członków rodziny ubezpieczonego do ubezpieczenia zdrowotnego – druki ZUA, ZZA, ZCZA
Tworzenie dokumentów rozliczeniowych - RZA, RCA, RSA, DRA
Korekty dokumentów zgłoszeniowych - ZUA, ZIUA
Korekty dokumentów rozliczeniowych
Tworzenie zestawu i wysłanie dokumentów

Zajęcia komputerowe: OPTIMA Księga Podatkowa, Płace i Kadry, Środki Trwałe: 16h
Zakładanie nowej bazy danych
Omówienie konfiguracji firmy
Wprowadzenie banków, urzędów, właścicieli
Wprowadzenie kontrahentów
Definiowanie rejestrów kasowo-bankowych
Dodawanie nowych rejestrów kasowo-bankowych
Definiowanie nowych rejestrów VAT
Księgowanie faktur zakupowych FVZ i FVS do rejestrów
Sporządzanie deklaracji VAT-7
Przenoszenie dokumentów z rejestrów VAT do KPiR
Zapisy bezpośrednie w KPiR
Rozliczanie samochodów
Ewidencja wyposażenia
Ewidencja środków trwałych
Naliczanie amortyzacji oraz sporządzanie dokumentów OT i LT
Zatrudnianie pracowników na umowę o pracę i umów cywilnoprawnych
Sporządzanie listy płac
Naliczanie wypłat
Sporządzanie wydruków


Zajęcia komputerowe: OPTIMA Księga Handlowa, Płace i Kadry, Środki Trwałe: 16h
Zakładanie nowej bazy
Omówienie konfiguracji firmy
Generowanie planu kont
Omówienie i modyfikacja planu kont
Wprowadzenie bilansu otwarcia
Definiowanie nowych rejestrów VAT
Księgowanie faktur zakupowych FVZ i FVS do rejestrów
Sporządzanie deklaracji VAT-7
Przenoszenie dokumentów z rejestrów VAT do dzienników
Zapisy bezpośrednie w dziennikach
Ewidencja wyposażenia
Ewidencja środków trwałych
Naliczanie amortyzacji oraz sporządzanie dokumentów OT i LT
Schematy ksiegowe
Zatrudnianie pracowników na podstawie umowy o pracę i umów cywilnoprawnych
Sporządzanie listy płac
Naliczane wypłat
Sporządzanie wydruków
Organizacja pracy sekretariatu: 2 h

Schemat organizacyjny, zadania sekretariatu
Organizacja obiegu dokumentów, przyjmowanie korespondencji
Klasyfikacja dokumentów i systemy przechowywania akt
Korespondencja biurowa
Redagowanie pism i listów
Etyka i kultura zawodu: 1 h

Autoprezentacja
Strój
Profesjonalna obsługa klientów
Organizacja zebrań i narad
Zwroty grzecznościowe
Prowadzenie rozmów także telefoniczne
Rozwiązywanie konfliktów
Profesjonalna obsługa klienta i gościa firmy: 2 h

Etapy profesjonalnej obsługi klienta
Typy trudnych klientów i sposoby radzenia sobie z nimi
Sztuka skutecznego komunikowania się przez telefon
Komunikacja w firmie: 1 h

Rola pierwszego kontaktu, znaczenie mowy ciała
Efektywna komunikacja
Elementy pozytywnej autoprezentacji
Podstawowe techniki asertywności
Sporządzanie dokumentacji: 2 h

notatki
protokoły
zaproszenia
notatki służbowe
zaświadczenia
zestawienia


Organizacja zebrań i narad: 2 h
Przygotowanie poczęstunku
Porządek spotkania
Obsługa urządzeń biurowych: 6 h

Skaner, drukarka, kserokopiarka


Wykorzystanie komputera w pracy biurowej: 8 h


WIĘCEJ INFORMACJI MA WWW.KURSYWKRAKOWIE.PL


ZAPISY TEL. 537-377-770 LUB MAILOWO biuro@kursywkrakowie.pl

Zdjęcia
Miniaturki: (kliknij żeby powiększyć)
PROFESJONALNY PRACOWNIK BIUROWY Z ELEMENTAMI KADR
Kontakt
E-mail:
Telefon:
537377770
Nr gadu-gadu:
0
Skype:
Strona www: